leer
iranhrc_fa


که هستیم؟

سازمان غیردولتی اتریشی سودویند، این پروژه را در همکاری با همراهان ایرانی خود اجرا می کند. سودویند در سال 1979 بنیانگزاری شده است و از سال 2009 دارای مقام مشورتی شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد می باشد. سودویند به توسعه جهانی پایدار، حقوق بشر و شرایط کاری مناسب در جهان خود را متعهد می داند. سودیند در اتریش با همکاری شبکه ای از دفترها و همراهان منطقه ای خود فعالیت می کند. سودویند در سطح محلی، منطقه ای، کشوری و بین المللی، با سازمان ها و موسسات و همچنین با شبکه هایی از نمایندگان جامعه مدنی و شخصیت های مهم سیاسی که در عرصه توسعه بین المللی، آموزش، محیط زیست، فرهنگ و امور اجتماعی فعالیت می کنند، همکاری می کند. سودویند از سال 2010 در شورای حقوق بشر از طریق تنظیم موضع گیری های خود و تدارک اجلاس های موازی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران توسط نمایندگان خود در شورای حقوق بشر، حسن نایب هاشم و شعله زمینی، شرکت داشته است.
ما با کار مشترک و نزدیک با همکاران ایرانی خود می کوشیم که موارد نقض حقوق بشر در ایران را مطرح کنیم و توجه بین المللی را به آن جلب نماییم                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


2017 © All human rights for all in Iran