leer
iranhrc_fa
torture.jpg
کنوانسيون منع شکنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهاي بيرحمانه،غير انساني يا ترذيلي - ١٩٨۴
کشورهاي عضو اين کنوانسيون،
با عنایت به اين که مطابق اول مصرحه در منشور ملل متحد، شناسايي حقوق مساوي و غير قابل واگذاري براي کليه اعضاي
جامعه بشريت زيربناي آزادي، عدالت و صلح در جهان است،
با قبول اين که حقوق مزبور از کرامت ذاتي انساني سرچشمه مي گيرد،


q0UoLMtH6dw
نقش پرس تی وی در اعتراف اجباری و اعدام جوانان اهواز
این فیلم مربوط به اعترافات اجباری گروهی از جوانان بازداشت شده در اعتراضات بهمن 1390 در خوزستان ؛ در تلویزیون پرس تی وی ؛ می باشد . این اعتراضات مقارن با زمانی که تعداد زیادی از مردم برای برگزاری مراسم اربعین به شوش دانیال می آیند ؛ آغاز شد.


5HE4ydvZQV0
مستند زندان , شکنجه ؛ تجاوز

مهندس پیمان کاووسی می گوید: هرگز نمیتوانستم قبول کنم که آنان بسادگی به یک انسان تجاوز کنند و خیال می کردم تنها قصد ایجاد وحشت را دارند2017 © All human rights for all in Iran