leer
iranhrc_fa
human-rights1.jpg
راهنمای جامعه مدني

آشنایی با برنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد
کنشگران و فعالان در مسیر یک جامعه مدني نیازمندند , عميقا شيوه هاي كار نهادهاي ملي،
منطقه اي و بين المللي حقوق بشر رادرك كنند و بر آنها تسلط داشته باشند. “برای حقوق بشر در ایران- سودویند “ بر اساس همین ضرورت و برای تسهيل چنين تلاش توانفرسایی ؛ اين نوشتار را که برگرفته از کتاب خانم ناوانتم پیلای , کمیسیر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میباشد ؛ در چند قسمت ارائه خواهد کرد.2017 © All human rights for all in Iran